Lập và trình bày báo cáo tài chính khi thay đổi kỳ kế toán !

Trong quá trình hoạt động, không ít doanh nghiệp đã thay đổi kỳ kế toán cho phù hợp với đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh và mục tiêu quản lý

 

Lập và trình bày báo cáo tài chính khi thay đổi kỳ kế toán !

1. Khái niệm kỳ kế toán và các loại kỳ kế toán

Khi đọc Báo cáo tài chính, người đọc sẽ thấy các báo cáo được trình bày theo một mốc thời gian cụ thể:

– Trên Bảng cân đối kế toán:

Bảng cân đối kế toán

– Trên Báo cáo kết quả kinh doanh:

Báo cáo kết quả kinh doanh

– Trên Báo cáo lưu chuyển tiền tệ:

Báo cáo lưu chuyển tiền tệ

– Trên Thuyết minh báo cáo tài chính:

Thuyết minh báo cáo tài chính


Các mốc thời gian trên gọi là kỳ kế toán.

Căn cứ theo Luật kế toán 2015, kỳ kế toán là khoảng thời gian xác định từ thời điểm đơn vị kế toán bắt đầu ghi sổ kế toán đến thời điểm kết thúc việc ghi sổ kế toán, khóa sổ kế toán để lập báo cáo tài chính.

Quy định tại Luật kế toán 2015, kỳ kế toán gồm kỳ kế toán tháng, quý và năm. 

Tuy nhiên, khi đề cập đến vấn đề Lập và trình bày Báo cáo tài chính khi thay đổi kỳ kế toán là nói đến kỳ kế toán năm.

Tại Điều 12 – Kỳ kế toán, Luật Kế toán số 88/2015/QH13, kỳ kế toán năm là 12 tháng, thường được tính từ đầu ngày 01 tháng 01 đến hết ngày 31 tháng 12 năm dương lịch.

Các doanh nghiệp có đặc thù về tổ chức, hoạt động được chọn kỳ kế toán năm khác với năm dương lịch, bắt đầu từ đầu ngày 01 tháng đầu quý này đến hết ngày cuối cùng của tháng cuối quý trước của năm sau, và phải thông báo cho cơ quan tài chính, cơ quan thuế. 

2. Thay đổi kỳ kế toán

Trong quá trình hoạt động, doanh nghiệp có thể thay đổi kỳ kế toán cho phù hợp với hoạt động sản xuất kinh doanh và mục tiêu quản lý. Có nhiều lý do để dẫn tới việc này, ví dụ:

– Thay đổi trong chính sách công ty, hoặc;

– Do sáp nhập với công ty khác, mà công ty này (công ty mẹ) có kỳ kế toán khác với công ty ban đầu.

Ví dụ, Công ty Cổ phần Đường Biên Hòa đã được Đại hội đồng Cổ đông chấp thuận việc chuyển đổi niên độ tài chính kế toán để phù hợp với đặc thù mùa vụ: 

Hình 1 Trích bài phỏng vấn bà Trần Quế Trang

Hình 1 Trích bài phỏng vấn bà Trần Quế Trang

Công ty Cổ phần Thiết Bị Y tế Việt Nhật, tiền thân là Công ty TNHH Thiết bị Y tế Việt Nhật, được thành lập vào ngày 27/09/2001 với ngành nghề kinh doanh chính là mua bán, cho thuê thiết bị y tế, lắp đặt, sửa chữa, bảo trì thiết bị y tế. Tại Đại hội đồng Cổ đông vào tháng 11/2021, chủ tịch HĐQT đã có tờ trình về việc thay đổi kỳ kế toán năm (niên độ kế toán) của công ty, theo đó chuyển kỳ kế toán hiện tại từ 01/04 đến hết 31/03 năm sau sang từ 01/01 đến hết 31/12 năm dương lịch như sau:

Hình 2 Trích Tờ trình số 042021TTr-HĐQT

Hình 2 Trích Tờ trình số 042021TTr-HĐQT

Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Việt Nhật

Về các thủ tục pháp lý cần thực hiện khi thay đổi kỳ kế toán, phân tích ví dụ của Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Việt Nhật, sau khi được Đại hội đồng Cổ đông phê duyệt đề xuất chuyển đổi kỳ kế toán năm tài chính, công ty cần thực hiện các thủ tục pháp lý như sau:

 • Đăng ký lại kỳ kế toán với Sở kế hoạch đầu tư (chi tiết xem tại Thông tư 105/2020/TT-BTC, tờ khai điều chỉnh, bổ sung thông tin đăng ký thuế, Mẫu số 08-MST).
 • Liên quan tới các thủ tục kê khai, quyết toán thuế:
  • Nộp báo cáo tài chính và quyết toán thuế TNDN bình thường cho năm tài chính 2021 kết thúc vào ngày 31/03/2022.
  • Nộp báo cáo tài chính và quyết toán thuế TNDN cho giai đoạn chuyển đổi, kỳ từ ngày 01/04/2022 đến hết ngày 31/12/2022 (9 tháng).
  • Các năm tiếp theo thực hiện lập vào nộp Báo cáo tài chính, quyết toán thuế TNDN theo năm dương lịch.

3. Nguyên tắc lập báo cáo tài chính khi thay đổi kỳ kế toán

Theo Thông tư 200/2014 về Chế độ Kế toán doanh nghiệp, điều 103- Nguyên tắc lập và trình bày Báo cáo tài chính khi thay đổi kỳ kế toán nêu rõ các quy định về nguyên tắc lập báo cáo tài chính khi thay đổi kỳ kế toán như sau: 

  • Khi thay đổi kỳ kế toán, ví dụ đổi kỳ kế toán từ năm dương lịch sang kỳ kế toán khác năm dương lịch, doanh nghiệp phải tiến hành khoá sổ kế toán, lập Báo cáo tài chính theo nguyên tắc sau:
 • Việc thay đổi kỳ kế toán phải tuân thủ theo quy định của Luật kế toán. Khi thay đổi kỳ kế toán năm, kế toán phải lập riêng Báo cáo tài chính cho giai đoạn giữa 2 kỳ kế toán của năm tài chính cũ và năm tài chính mới – kỳ chuyển tiếp (giai đoạn ngắn hơn 12 tháng giữa hai kỳ kế toán của năm tài chính cũ và năm tài chính mới).

Ví dụ 1:

Công ty thương mại AZ có kỳ kế toán năm 2020 theo năm dương lịch. Tháng 11/2020, công ty quyết định chuyển sang áp dụng kỳ kế toán năm bắt đầu từ 1/4 năm trước đến 31/3 năm sau. 

Trường hợp này, doanh nghiệp phải lập Báo cáo tài chính riêng cho giai đoạn chuyển tiếp từ 1/1/2021 đến 31/3/2021. Kỳ kế toán năm đầu tiên sau khi chuyển đổi là kỳ kế toán năm từ 01/04/2021 đến 31/03/2022.

 • Đối với Bảng Cân đối kế toán: Trên Bảng cân đối kế toán của kỳ chuyển tiếp, toàn bộ số dư tài sản, nợ phải trả và vốn chủ sở hữu kế thừa của kỳ kế toán trước khi chuyển đổi được ghi nhận là số dư đầu kỳ của kỳ kế toán mới và được trình bày trong cột “Số đầu năm”. 

Số dư cuối kỳ của tài sản, nợ phải trả và vốn chủ sở hữu của kỳ chuyển tiếp được trình bày là số liệu so sánh trong Bảng Cân đối kế toán của kỳ kế toán mới năm đầu tiên.

Ví dụ: 

Tiếp theo ví dụ 1, trên Bảng cân đối kế toán của kỳ chuyển tiếp (giai đoạn từ 1/1/2021 đến 31/3/2021), số dư các tài khoản tại 31/12/2020 được ghi nhận là số dư đầu kỳ của kỳ chuyển tiếp, trình bày trong cột “Số đầu năm”. 

Trên Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/3/2022 của năm tài chính 2021 (kỳ kế toán năm đầu tiên sau khi chuyển đổi (từ 1/4/2021 tới 31/3/2022)), số dư các tài khoản tại 31/03/2021 được trình bày là số liệu so sánh – “Số đầu năm”. 

 • Đối với Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh và Báo cáo lưu chuyển tiền tệ: Số liệu kể từ thời điểm thay đổi kỳ kế toán đến cuối kỳ báo cáo đầu tiên được trình bày trong cột “Kỳ này”. Cột “kỳ trước” trình bày số liệu của 12 tháng trước tương đương với kỳ kế toán năm hiện tại (không phải số liệu của giai đoạn chuyển tiếp). Thông tư 200/2014 không đề cập đến việc trình bày số liệu so sánh trên Báo cáo tài chính của kỳ chuyển tiếp.

Ví dụ: 

Tiếp theo ví dụ 1, khi trình bày cột “Kỳ trước” trong báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021 là kỳ kế toán năm đầu tiên sau khi chuyển đổi (từ 1/4/2021 tới 31/3/2022), doanh nghiệp phải trình bày số liệu so sánh là số liệu của giai đoạn từ 1/4/2020 đến 31/3/2021.

Đối chiếu với Chuẩn mực kế toán số 21- Trình bày báo cáo tài chính, ban hành năm 2003, chuẩn mực cũng nêu trường hợp một doanh nghiệp được mua lại bởi một doanh nghiệp có ngày kết thúc niên độ kế toán khác, có thể phải thay đổi lại ngày lập báo cáo tài chính của mình theo công ty mẹ. Trong trường hợp này không thể so sánh được số liệu niên độ hiện tại và số liệu được trình bày làm cơ sở so sánh, và doanh nghiệp cần giải trình lý do thay đổi ngày lập Báo cáo tài chính này trong Thuyết minh báo cáo tài chính.

Tương tự, Chuẩn mực kế toán công số 01- Trình bày báo cáo tài chính, ban hành năm 2021, quy định trong một số trường hợp, do đặc điểm hoạt động đơn vị có thể được yêu cầu hoặc tự quyết định thay đổi kỳ báo cáo (nếu được phép), ví dụ trường học thay đổi kỳ kế toán theo năm học. Trong trường hợp này nội dung quan trọng là người sử dụng thông tin phải nhận biết rằng số liệu kỳ này không thể so sánh được với số liệu kỳ trước, và lý do thay đổi kỳ báo cáo phải được trình bày rõ ràng.

4. Ví dụ về lập báo cáo tài chính khi thay đổi kỳ kế toán

Tiếp tục ví dụ về công ty thương mại AZ ở mục 3. 

Trong đang thực hiện lập báo cáo tài chính theo năm dương lịch. Tháng 11/2020, Ban giám đốc quyết định thay đổi năm tài chính bắt đầu từ ngày 01/04/N đến ngày 31/03/(N+1), kỳ kế toán chuyển tiếp là từ ngày 01/01/2021 đến 31/03/2021, kỳ kế toán năm đầu tiên sau khi chuyển đổi là kỳ kế toán năm 2021 (từ 01/04/2021 đến 31/03/2022). Công ty đã hoàn tất thủ tục thông báo với cơ quan đăng ký kinh doanh và cơ quan thuế.

Số liệu kế toán về tình hình kinh doanh (bảng Cân đối kế toán và báo cáo Kết quả kinh doanh) của công ty AZ như sau:

Năm 2020:

Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2020(Đvt: triệu đồng) 
STTCHỈ TIÊUSố cuối năm  Số đầu năm 
ATài sản
ITài sản ngắn hạn6,550 6,250 
1Tiền và tương đương tiền1,750 1,600 
2Khoản phải thu800 750 
3Hàng tồn kho4,000 3,900 
IITài sản dài hạn30,700 30,700 
1TSCĐ hữu hình24,700 24,500 
2BĐS đầu tư6,400 6,200 
Cộng37,250 36,950 
BNguồn vốn
INợ phải trả13,250 13,050 
1Nợ ngắn hạn800 750 
2Nợ dài hạn12,450 12,300 
IIVốn chủ sở hữu24,000 23,900 
1Vốn đầu tư chủ sở hữu23,000 23,000 
2LN chưa phân phối600 540 
3Các quỹ doanh nghiệp400 360 
Cộng37,250 36,950 
Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2020(Đvt: triệu đồng) 
STTChỉ tiêuNăm 2020 Năm 2019 
1Doanh thu thuần163,350 148,500 
2Giá vốn hàng bán150,018 136,380 
3Lợi nhuận gộp13,332 12,120 
4Doanh thu tài chính312 284 
5Chi phí tài chính396 360 
6Chi phí bán hàng4,125 3,750 
7Chi phí quản lý DN4,367 3,970 
8Lợi nhuận thuần hoạt động kinh doanh4,756 4,324 
9Thu nhập khác514 467 
10Chi phí khác318 289 
11Lợi nhuận khác196 178 
12Tổng LN kế toán trước thuế4,952 4,502 
13Chi phí thuế TNDN hiện hành990 900 
14Lợi nhuận sau thuế3,962 3,602 
15Lãi cơ bản trên cổ phiếu

 

Trong đó, tình hình kết quả kinh doanh quý 1/2020 như sau:

Trích Báo cáo kết quả kinh doanh(Đvt: triệu đồng) 
STTChỉ tiêuQ1/2020 Q1/2019 
1Doanh thu thuần40,838 37,125 
2Giá vốn hàng bán37,505 34,095 
3Lợi nhuận gộp3,333 3,030 
4Doanh thu tài chính78 71 
5Chi phí tài chính99 90 
6Chi phí bán hàng1,031 938 
7Chi phí quản lý DN1,092 993 
8Lợi nhuận thuần hoạt động kinh doanh1,189 1,081 
9Thu nhập khác128 117 
10Chi phí khác79 72 
11Lợi nhuận khác49 45 
12Tổng LN kế toán trước thuế1,238 1,126 
13Chi phí thuế TNDN hiện hành248 225 
14Lợi nhuận sau thuế990 900 
15Lãi cơ bản trên cổ phiếu

Năm 2021, công ty lập báo cáo cho kỳ chuyển đổi từ 01/01/2021 đến 31/03/2021 như sau:

Bảng cân đối kế toán kỳ chuyển đổi

Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/3/2021

(Đvt: triệu đồng) 
STTCHỈ TIÊUSố cuối kỳ (*)Số đầu kỳ (**) 
ITài sản ngắn hạn6,878 6,550 
1Tiền và tương đương tiền1,838 1,750 
2Khoản phải thu840 800 
3Hàng tồn kho4,200 4,000 
IITài sản dài hạn30,700 30,700 
1TSCĐ hữu hình24,700 24,700 
2BĐS đầu tư6,400 6,400 
Cộng37,578 37,250 
BNguồn vốn
INợ phải trả13,578 13,250 
1Nợ ngắn hạn1,128 800 
2Nợ dài hạn12,450 12,450 
IIVốn chủ sở hữu24,000 24,000 
1Vốn đầu tư chủ sở hữu23,000 23,000 
2LN chưa phân phối600 600 
3Các quỹ doanh nghiệp400 400 
Cộng37,578 37,250 
(*) Tại ngày 31/3/2021              

(**) Tại ngày 01/01/2021

Báo cáo kết quả kinh doanh chuyển đổi

cho kỳ hoạt động từ 01/01/2021 đến 31/03/2021

(Đvt: triệu đồng) 
STTChỉ tiêuKỳ này Kỳ trước 
1Doanh thu thuần44,921 
2Giá vốn hàng bán41,255 
3Lợi nhuận gộp3,666 
4Doanh thu tài chính86 
5Chi phí tài chính109 
6Chi phí bán hàng1,134 
7Chi phí quản lý DN1,201 
8Lợi nhuận thuần hoạt động kinh doanh1,308 
9Thu nhập khác141 
10Chi phí khác87 
11Lợi nhuận khác54 
12Tổng LN kế toán trước thuế1,362 
13Chi phí thuế TNDN hiện hành272 
14Lợi nhuận sau thuế1,089 
15Lãi cơ bản trên cổ phiếu

(Thông tư 200/2014 không đề cập đến việc trình bày số liệu so sánh trên Báo cáo tài chính của kỳ chuyển tiếp, vì vậy, bài viết không đề cập tới số liệu này)

Tiếp theo, kỳ kế toán mới đầu tiên từ ngày 01/04/2021 đến 31/03/2022, công ty lập Bảng cân đối kế toán, lấy số liệu ghi tại cột Số đầu năm là số tại ngày 31/03/2021 (kế thừa từ kỳ kế toán chuyển đổi) và lập Báo cáo kết quả kinh doanh với số liệu năm trước là kỳ từ 01/04/2020 đến 31/03/2021 (12 tháng trước cùng kỳ), các báo cáo được lập như sau:

Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/3/2022(Đvt: triệu đồng) 
STTCHỈ TIÊUSố cuối năm Số đầu năm (*) 
ATài sản
ITài sản ngắn hạn7,221 6,878 
1Tiền và tương đương tiền1,929 1,838 
2Khoản phải thu882 840 
3Hàng tồn kho4,410 4,200 
IITài sản dài hạn30,700 30,700 
1TSCĐ hữu hình24,700 24,700 
2BĐS đầu tư6,400 6,400 
Cộng37,921 37,578 
BNguồn vốn
INợ phải trả13,921 13,578 
1Nợ ngắn hạn1,471 1,128 
2Nợ dài hạn12,450 12,450 
IIVốn chủ sở hữu24,000 24,000 
1Vốn đầu tư chủ sở hữu23,000 23,000 
2LN chưa phân phối600 600 
3Các quỹ doanh nghiệp400 400 
Cộng37,921 37,578 
(*) Là số dư tại ngày 31/3/2021 kế thừa từ kỳ chuyển đổi.
Báo cáo kết quả kinh doanh cho năm 2021

(từ ngày 1/4/2021 đến 31/3/2022)

(Đvt: triệu đồng) 
STTChỉ tiêuKỳ nàyKỳ trước (*)
1Doanh thu thuần179,685 167,434 
2Giá vốn hàng bán165,020 153,768 
3Lợi nhuận gộp14,665 13,665 
4Doanh thu tài chính344 320 
5Chi phí tài chính436 406 
6Chi phí bán hàng4,538 4,228 
7Chi phí quản lý DN4,804 4,476 
8Lợi nhuận thuần hoạt động kinh doanh5,232 4,875 
9Thu nhập khác565 527 
10Chi phí khác350 326 
11Lợi nhuận khác215 201 
12Tổng LN kế toán trước thuế5,447 5,076 
13Chi phí thuế TNDN hiện hành1,089 1,015 
14Lợi nhuận sau thuế4,358 4,061 
15Lãi cơ bản trên cổ phiếu

 

(*) Về cơ bản, kế toán căn cứ vào số liệu của các Báo cáo Kết quả kinh doanh giữa niên độ tương ứng để tính toán và tổng hợp số liệu của kỳ kế toán từ 1/4/2020 đến 31/3/2021.

5. Các loại thuế áp dụng với doanh nghiệp trong quá trình chuyển đổi

Căn cứ Khoản 4 Điều 3 Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/06/2015 hướng dẫn về thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) quy định phương pháp tính thuế:

Trường hợp doanh nghiệp thực hiện chuyển đổi kỳ tính thuế thu nhập doanh nghiệp (bao gồm cả chuyển đổi kỳ tính thuế từ năm dương lịch sang năm tài chính hoặc ngược lại) thì kỳ tính thuế thu nhập doanh nghiệp của năm chuyển đổi không vượt quá 12 tháng.

Tiếp theo ví dụ đối với công ty AZ ở mục 3,4, khi công ty thực hiện chuyển đổi kỳ kế toán từ năm dương lịch sang năm tài chính từ ngày 01/04 đến ngày 31/03 năm sau, kỳ kế toán năm đầu tiên sau khi chuyển đổi là kỳ kế toán năm 2021 (từ ngày 01/04/2021 đến ngày 31/03/2022) thì công ty có trách nhiệm thông báo bằng văn bản cho Cơ quan thuế quản lý trực tiếp và thực hiện nộp hồ sơ khai thuế, quyết toán thuế TNDN, báo cáo tài chính năm tương ứng cho cả kỳ chuyển tiếp (từ 01/01/2021 đến 31/03/2021) và kỳ kế toán mới sau chuyển đổi như (từ ngày 1/4/2021 đến 31/3/2022) đã trình bày ở mục 3, 4.

Đối với thuế TNCN từ tiền lương, tiền công kỳ quyết toán thuế thực hiện theo năm dương lịch; kỳ tính thuế GTGT tính theo tháng hoặc quý.

6. Lời kết

Việc chọn kỳ kế toán (năm tài chính) phù hợp với đặc thù sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp là cần thiết, mang lại nhiều lợi ích cho doanh nghiệp từ việc lập kế hoạch, quản lý, điều hành cho đến công tác kế toán và kiểm toán báo cáo tài chính. Các thủ tục pháp lý để chuyển đổi năm tài chính cũng tương đối đơn giản và Nhà nước cũng tạo điều kiện để doanh nghiệp chủ động trong việc lựa chọn kỳ kế toán, cùng với các chính sách ưu đãi thuế áp dụng linh hoạt là môi trường thuận lợi để hỗ trợ doanh nghiệp ổn định và phát triển sản xuất kinh doanh.

Trên đây là các nội dung về Lập và trình bày báo cáo tài chính khi thay đổi kỳ kế toán. Rất cảm ơn bạn đọc đã theo dõi và mong nhận được các ý kiến đóng góp để hoàn thiện nội dung, đáp ứng nhu cầu tìm hiểu cũng như áp dụng vào thực tiễn công tác kế toán của doanh nghiệp.

COMMENTS

Tên

Bán Hàng,7,bất động sản,3,Chăm Sóc Khách Hàng,9,Chứng Khoán,4,Công Nghệ & Đổi Mới,4,Đầu Tư,6,Đọc Hiểu Báo Cáo Tài Chính,7,Giải Pháp CRM,2,Hóa Đơn,5,Học Kế Toán Máy,2,Kế Toán Quản Trị,8,Kiến Thức,4,Kiến thức quản trị,22,Kỹ Năng Lãnh Đạo,15,Lộ Trình Nghề Nghiệp,2,Lương Thưởng,7,Marketing,14,Nghiệp Vụ,2,Nhập Môn Kế Toán,4,Nổi Bật,3,Quản Lý Công Việc,8,Quản Lý Dòng Tiền,9,Quản Lý Điều Hành,30,Quản Trị Dự Án,3,Quản Trị Mục Tiêu,10,Quy Trình Làm Việc,4,Quy Trình Luân Chuyển Chứng Từ,3,Soát Xét BCTC,8,Start up,1,Tài chính - Kế toán,17,Theo Lĩnh Vực Nghề Nghiệp,5,Thuế,19,Tổ Chức Bộ Máy Kế Toán,3,
ltr
item
Cộng Đồng CEO Việt: Lập và trình bày báo cáo tài chính khi thay đổi kỳ kế toán !
Lập và trình bày báo cáo tài chính khi thay đổi kỳ kế toán !
Trong quá trình hoạt động, không ít doanh nghiệp đã thay đổi kỳ kế toán cho phù hợp với đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh và mục tiêu quản lý
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhSLENm4thecfxfoNeIXVPaOpPXYJzr7FwlwYckqwO_TJOLZqf180ecfcWJUtQipj_dLo1Du3778RF0J5pWvC2HFbzw-W7mEehRzOslLGJDKhb-66lp807CJn0y0iu-ZnIGyskHhWsA_stlaipqW1W2x8xTJtVTTJ5es96UB_M4nTdoKAciTLPbTzo0/s16000/Thumbnail-a%CC%89nh-blog.jpg
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhSLENm4thecfxfoNeIXVPaOpPXYJzr7FwlwYckqwO_TJOLZqf180ecfcWJUtQipj_dLo1Du3778RF0J5pWvC2HFbzw-W7mEehRzOslLGJDKhb-66lp807CJn0y0iu-ZnIGyskHhWsA_stlaipqW1W2x8xTJtVTTJ5es96UB_M4nTdoKAciTLPbTzo0/s72-c/Thumbnail-a%CC%89nh-blog.jpg
Cộng Đồng CEO Việt
http://www.congdongceoviet.com/2023/02/lap-va-trinh-bay-bao-cao-tai-chinh-khi.html
http://www.congdongceoviet.com/
http://www.congdongceoviet.com/
http://www.congdongceoviet.com/2023/02/lap-va-trinh-bay-bao-cao-tai-chinh-khi.html
true
479757646342505465
UTF-8
Loaded All Posts Not found any posts XEM TẤT CẢ Xem thêm Reply Cancel reply Delete By Home PAGES POSTS View All RECOMMENDED FOR YOU LABEL ARCHIVE SEARCH ALL POSTS Not found any post match with your request Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share to a social network STEP 2: Click the link on your social network Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy Table of Content