Hiểu "Vòng Quay Vốn Lưu Động", Cách Tính Vòng Quay Vốn và Quản Phương Pháp Quản Lý Hiệu Quả

  Vốn lưu động là một thuật ngữ khá quen thuộc trong lĩnh vực tài chính – kế toán. Trong quá trình kinh doanh, vốn lưu động không ngừng lu...

 

Vốn lưu động là một thuật ngữ khá quen thuộc trong lĩnh vực tài chính – kế toán. Trong quá trình kinh doanh, vốn lưu động không ngừng luân chuyển nhằm tạo ra giá trị gia tăng cho doanh nghiệp. Để đo lường tốc độ luân chuyển vốn lưu động, doanh nghiệp thường sử dụng chỉ tiêu vòng quay vốn lưu động. Vậy vòng quay vốn lưu động là gì? được xác định như thế nào? và làm thế nào để tăng vòng quay vốn lưu động cũng như quản lý hiệu quả vốn lưu động? Các nội dung này sẽ được trình bày trong bài việt dưới đây.

1. Vòng Quay Vốn Lưu Động Là Gì ?

Trước khi đến với khái niệm vòng quay vốn lưu động, ta cần hiểu được vốn lưu động là gì. Vốn lưu động (working capital) là một khái niệm trong tài chính – kế toán để chỉ khoản chênh lệch giữa tài sản ngắn hạn và nợ phải trả ngắn hạn không bao gồm nợ vay. 

Trong đó, tài sản ngắn hạn là các tài sản có khả năng chuyển đổi thành tiền trong thời gian ngắn (thường gắn với chu kỳ kinh doanh của doanh nghiệp). Tài sản ngắn hạn thường bao gồm các khoản tiền và tương đương tiền, các khoản phải thu ngắn hạn, hàng tồn kho, và các tài sản ngắn hạn khác…. Giá trị tài sản ngắn hạn được thể hiện trên khoản mục tài sản ngắn hạn – mã số 100 trên Bảng Cân đối kế toán. 

Nợ phải trả ngắn hạn là các khoản nợ mà doanh nghiệp có nghĩa vụ phải thanh toán trong khoảng thời gian ngắn (thường là dưới một năm) Nợ phải trả ngắn hạn của doanh nghiệp bao gồm: các khoản phải trả người bán ngắn hạn, các khoản phải trả nhân viên, các khoản phải trả về thuế, chi phí trích trước ngắn hạn, …. và là chỉ tiêu số 310 trên Bảng Cân đối kế toán.

Vốn lưu động là chỉ tiêu cho biết khả năng thanh toán và sức khỏe tài chính trong ngắn hạn của doanh nghiệp. 

Vốn lưu động dương thể hiện doanh nghiệp đang có tài sản ngắn hạn lớn hơn nợ ngắn hạn, sau khi thanh toán hết các khoản nợ ngắn hạn, công ty vẫn có nguồn để duy trì các hoạt động hiện tại cũng như đầu tư cho các hoạt động kinh doanh trong tương lai. 

Ngược lại, vốn lưu động âm, nghĩa là nợ ngắn hạn đang lớn hơn tài sản ngắn hạn, tài sản ngắn hạn không đủ để thanh toán cho các khoản nợ ngắn hạn khi đến hạn. Nếu tình trạng này kéo dài, có thể dẫn đến doanh nghiệp phụ thuộc tài chính, tăng rủi ro doanh nghiệp không thực hiện được nghĩa vụ thanh toán, dẫn đến nguy cơ bị các chủ nợ yêu cầu mở thủ tục phá sản nếu quá hạn các khoản nợ từ 03 tháng trở lên. 

Tuy nhiên, vốn lưu động quá cao cũng không hoàn toàn tốt. Khi vốn lưu động quá cao, doanh nghiệp đang có quá nhiều hàng tồn kho, quá nhiều khoản phải thu hay chưa tận dụng đầu tư tiền dư thừa, chưa tận dụng triệt để nguồn vốn sẵn có hay đang đối diện với nguy cơ hàng tồn kho ứ đọng nhiều, các khoản công nợ khó có khả năng thu hồi.

Vậy vòng quay vốn lưu động là gì? Vòng quay vốn lưu động (working capital turnover) là chỉ tiêu đo lường tốc độ luân chuyển vốn phản ánh mức độ hiệu quả trong việc sử dụng vốn lưu động để hỗ trợ tăng trưởng doanh thu và doanh số. Từ kết quả của chỉ tiêu này, ta sẽ biết được một đồng vốn lưu động bỏ ra sẽ tạo ra được bao nhiêu đồng doanh thu. 

Vòng quay vốn lưu động cho thấy mối quan hệ giữa số vốn lưu động bỏ ra với doanh thu của doanh nghiệp. Đối với các doanh nghiệp sản xuất, doanh nghiệp ứng tiền để đầu tư vốn lưu động vào đầu chu kỳ sản xuất và thu tiền thông qua việc bán hàng và cung ứng các sản phẩm hàng hoá dịch vụ. doanh nghiệp thu được giá trị tăng thêm hay chính là lợi nhuận sau một chu kỳ luân chuyển vốn. Vì vậy, tính trong một khoảng thời gian nhất định (thường là 1 năm) nếu số vòng quay vốn lưu động đạt được càng nhiều, lợi nhuận doanh nghiệp thu được càng lớn.

Vòng quay vốn lưu động là gì Hình 1: Vòng quay vốn lưu động là gì ?

2. Cách Tính Vòng Quay Vốn Lưu Động

2.1 Cách tính vòng quay vốn lưu động

Vòng quay vốn lưu động được tính toán theo công thức sau:
Công thức tính vòng quay vốn lưu động

Hình 2: Công thức tính vòng quay vốn lưu động

 

Trong đó:

Doanh thu thuần được xác định bằng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ trừ đi các khoản giảm trừ doanh thu. Giá trị này được lấy từ chỉ tiêu mã số 10 trên Báo cáo Kết quả kinh doanh. 

– Vốn lưu động bình quân là trung bình cộng của vốn lưu động đầu kỳ và vốn lưu động cuối kỳ. Vốn lưu động là một chỉ tiêu mang tính thời điểm, thay đổi qua thời gian, tuy nhiên để phù hợp với tử số là một chỉ tiêu mang tính chất thời kỳ như doanh thu, vốn lưu động bình quân được sử dụng để đảm bảo phản ánh tốt hơn số vốn được sử dụng trong kỳ. Mặc dù vậy, trong một số trường hợp, nếu vốn lưu động trong kỳ không có biến động đáng kể, thì kết quả tính toán thường không có nhiều sự khác biệt.
 
Chỉ tiêu vòng quay vốn lưu động thường được sử dụng đồng thời với chỉ tiêu kỳ luân chuyển vốn lưu động hay còn gọi là số ngày một vòng quay vốn lưu động
Công thức tính vòng quay vốn lưu động
Chỉ tiêu kỳ luân chuyển vốn lưu động cho biết khoảng thời gian cần thiết để vốn lưu động hoàn thành một vòng quay. Kỳ luân chuyển vốn lưu động càng ngắn, tốc độ quay vòng vốn lưu động càng cao và ngược lại.

Số liệu để tính toán vòng quay vốn lưu động được lấy từ Báo cáo tài chính của doanh nghiệp. Người đọc Báo cáo tài chính cần lưu ý: trong khi hầu hết các nghiệp vụ ghi nhận trên sổ sách kế toán đều có thể xác định một cách chắc chắn giá trị từ chứng từ thực tế phát sinh, có một số khoản mục khó có thể đo lường một cách chính xác mà chỉ có thể ước tính (gọi là các ước tính kế toán). Ví dụ như dự phòng phải thu khó đòi, dự phòng hàng tồn kho, khấu hao tài sản cố định… 

Các ước tính này được xác định từ đánh giá chủ quan của doanh nghiệp với độ tin cậy hợp lý, phù hợp với chuẩn mực kế toán, các quy định kế toán hiện hành. Tuy nhiên, trong bối cảnh kinh tế vĩ mô có nhiều biến động, tình hình sản xuất kinh doanh khó khăn làm tăng nguy cơ doanh nghiệp sử dụng các ước tính kế toán mang nặng tính chủ quan để điều chỉnh lợi nhuận, làm sai lệch thông tin tài chính của doanh nghiệp. Do đó, các ước tính kế toán có thể là yếu tố được doanh nghiệp sử dụng nhằm bóp méo bức tranh tài chính theo mong muốn chủ quan, ảnh hưởng tới tính toán vòng quay vốn lưu động của doanh nghiệp. 

Công thức tính vòng quay vốn lưu động

Hình 3: Công thức tính vòng quay vốn lưu động

 

 

2.2 Ý Nghĩa Vòng Quay Vốn Lưu Động

Vòng quay vốn lưu động cho biết có bao nhiêu đồng doanh thu được tạo ra từ một đồng vốn lưu động tham gia vào quá trình sản xuất kinh doanh, vì vậy, không ngạc nhiên khi tỷ lệ này càng cao sẽ càng tốt hơn. Càng nhiều doanh thu được tạo ra từ một đồng vốn lưu động đưa vào hoạt động sản xuất kinh doanh thì doanh nghiệp càng có lợi. Một ví dụ đơn giản, giả sử hai doanh nghiệp cùng tạo ra 100 đồng doanh thu, tuy nhiên doanh nghiệp A chỉ sử dụng 50 đồng vốn lưu động, trong khi doanh nghiệp B lại phải sử dụng 70 đồng vốn. Từ đó, có thể thấy vốn lưu động của doanh nghiệp A đang làm việc hiệu quả hơn vốn của doanh nghiệp B. 

Vòng quay vốn lưu động cao đem lại điều gì cho doanh nghiệp?

Tỷ lệ quay vòng vốn lưu động cao có thể mang lại cho doanh nghiệp lợi thế cạnh tranh trong ngành. Bởi vì tỷ lệ quay vòng vốn lưu động cao cho thấy doanh nghiệp sử dụng vốn lưu động nhiều lần hơn mỗi năm, tiền chảy vào và ra khỏi doanh nghiệp tốt hơn. Do đó, doanh nghiệp có thể linh hoạt hơn trong chi tiêu, giúp tránh được những rắc rối hay ứ đọng về tài chính. VD: Nếu doanh nghiệp nhận thấy trong tương lai gần, nhu cầu thị trường với sản phẩm của doanh nghiệp tăng cao, doanh nghiệp có thể chủ động hơn trong việc đặt mua hàng hóa, giảm thiểu rủi ro thiếu hàng tồn kho đôi khi xảy ra khi doanh số bán hàng tăng cao.

Tuy nhiên, khi tỷ lệ quay vòng vốn quá cao, cũng chưa chắc đã là điều tốt. Thoạt nhìn chỉ số cao có thể đánh giá doanh nghiệp đang hoạt động với hiệu quả rất cao. Tuy nhiên, sự thật có thể là vốn lưu động của doanh nghiệp đang thấp một cách đang nguy hiểm, thậm chí tài sản ngắn hạn chỉ xấp xỉ nợ ngắn hạn. Điều này có có thể dẫn tới rủi ro mất khả năng thanh toán trong ngắn hạn, và xa hơn là mất khả năng thanh toán trong dài hạn. Đồng thời, doanh nghiệp cũng không có vốn để tài trợ cho các hoạt động đầu tư phát triển trong tương lai. 

 

Vòng quay vốn lưu động thấp chỉ ra điều gì?

Khi vòng quay vốn lưu động thấp, có nghĩa là doanh nghiệp phải dùng nhiều vốn lưu động hơn để tạo ra doanh thu. Đồng thời, điều này cũng có thể là dấu hiệu cho thấy doanh nghiệp đang chi tiêu cho quá nhiều khoản phải thu hoặc cho hàng tồn kho để hỗ trợ bán hàng. Như vậy, doanh nghiệp có thể phải đối mặt với rủi ro nợ quá hạn khó có khả năng thu hồi hoặc hàng tồn kho bị ứ đọng, chậm luận chuyển, giảm giá. 

Lưu ý, trong trường hợp nợ ngắn hạn bình quân lớn hơn tài sản ngắn hạn bình quân, chỉ tiêu vòng quay vốn lưu động không có ý nghĩa do vốn lưu động bình quân đang âm, vòng quay vốn lưu động không có ý nghĩa. Khi đó, doanh nghiệp đang gặp khó khăn trong việc thanh toán các khoản công nợ khi đến hạn. 

Tuy nhiên, trong một số trường hợp đặc biệt, khi công ty được khách hàng ứng tiền mua hàng trước khi họ phải thanh toán cho nhà cung cấp cũng làm cho vốn lưu động âm. Lúc này công ty sẽ có được lợi ích khi tận dụng được một lượng tiền mặt từ khách hàng trong khoảng thời gian nhất định.

Doanh nghiệp sử dụng vòng quay vốn lưu động như thế nào? 

Sau khi đã hiểu được bản chất và ý nghĩa của vòng quay vốn lưu động, doanh nghiệp có thể sử dụng chỉ tiêu này như một công cụ để đo lường hiệu suất sử dụng vốn lưu động. Các doanh nghiệp có thể so sánh vòng quay vốn lưu động giữa các thời kỳ để thấy được sự cải thiện trong khả năng sử dụng vốn lưu động. Đồng thời, doanh nghiệp có thể so sánh chỉ tiêu vòng quay vốn lưu động với các doanh nghiệp khác cùng ngành để thấy được lợi thế cạnh tranh của doanh nghiệp so với các doanh nghiệp khác. 

Không có một tiêu chuẩn nhất định nào cho việc vòng quay vốn lưu động bao nhiêu là tốt. Tuy nhiên, doanh nghiệp có thể sử dụng chỉ tiêu này của các doanh nghiệp trong cùng ngành để làm thước đo cho hoạt động của doanh nghiệp.

2.2 Ví Dụ Vận Dụng Tính Vòng Quay Vốn Lưu Động

Ví dụ: Công ty ABC hoạt động trong lĩnh vực bán lẻ, có các thông tin tài chính cho năm tài chính kết thúc 31/12/N như sau: Đơn vị tỷ đồng. 
Ví dụ Vòng quay lưu động

 

Ngoài ra, cho biết vòng quay vốn lưu động của công ty X là đối thủ cạnh tranh trực tiếp với công ty ABC trong năm N là 21 vòng. 

Dựa trên các số liệu trên, ta có bảng tính vòng quay vốn lưu động như sau: (đơn vị: tỷ đồng)

 

Ví dụ Vòng quay lưu động

Từ số liệu trên ta thấy rằng một đồng vốn lưu động bỏ ra tạo ra 24 đồng doanh thu. 

Nếu so sánh với vòng quay vốn lưu động của công ty X, số vòng quay vốn lưu động của công ty ABC đang lớn hơn công ty X. Điều này cho thấy từ một đồng vốn lưu động, công ty ABC đang tạo ra nhiều hơn công ty X 3 đồng doanh thu. Công ty ABC đang sử dụng vốn lưu động hiệu quả hơn công ty X
 

3. Những Lưu Ý Để Quản Lý Vòng Quay Vốn Hiệu Quả

Như đã nói ở trên, thông thường, vòng quay vốn lưu động càng cao càng chứng tỏ vốn được sử dụng hiệu quả và đem lại lợi thế cạnh tranh cho doanh nghiệp. Vì vậy, các doanh nghiệp đang có vòng quay vốn lưu động thấp cần tìm cách để tăng chỉ tiêu này lên. Tăng vòng quay vốn lưu động giúp doanh nghiệp bỏ ra một lượng vốn nhất định có thể đạt được quy mô doanh thu cao hơn. Dưới đây là một số cách thức giúp doanh nghiệp tăng vòng quay vốn lưu động qua đó gia tăng hiệu quả sử dụng vốn:

  • Hoàn thành kịp thời các nghĩa vụ nợ còn tồn đọng, từ đó giảm nợ phải trả. 
  • Cố gắng giảm chi phí bằng cách tìm nhà cung cấp với giá bán cạnh tranh hơn và nhà cung cấp cung cấp chiết khấu hoặc giá trị tốt hơn, giảm chi phí đầu vào, giảm nợ phải trả
  • Phân tích các khoản chi tiêu của doanh nghiệp và cắt giảm chi tiêu nếu có thể. 
  • Xác định hợp lý nhu cầu dự trữ hàng tồn kho và tăng cường quản lý hàng tồn kho. Giảm tình trạng hàng hóa vật tư mua về tồn đọng lâu ngày không được sử dụng, tránh việc ứ đọng vốn tại hàng tồn kho, cũng giảm rủi ro phải trích lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho, làm giảm giá trị tài sản của doanh nghiệp. 
  • Rà soát quy trình sản xuất để cắt giảm lãng phí về vật tư, rút ngắn thời gian sản xuất. 
  • Xây dựng chính sách bán hàng hợp lý để tăng tiêu thụ sản phẩm trong điều kiện hạn chế các khoản phải thu. 
  • Có thể sử dụng các phần mềm quản trị doanh nghiệp để nâng cao hiệu quả quản trị, cải thiện hiệu quả và năng suất của nhân viên, cảnh báo sớm các khâu gây lãng phí vốn lưu động

Như vậy, vòng quay vốn lưu động là tỉ số giữa doanh thu thuần và vốn lưu động bình quân, cho biết doanh nghiệp có sử dụng hiệu quả nguồn vốn lưu động hay không. Với những nội dung trên, Kiến Thức Quản Trị hy vọng có thể giúp bạn đọc hiểu thêm về cách tính, ý nghĩa của chỉ tiêu vòng quay vốn lưu động, từ đó đưa ra các quyết định đầu tư và sử dụng vốn một cách hợp lý.


  

COMMENTS

Tên

Bán Hàng,7,bất động sản,3,Chăm Sóc Khách Hàng,9,Chứng Khoán,4,Công Nghệ & Đổi Mới,4,Đầu Tư,6,Đọc Hiểu Báo Cáo Tài Chính,7,Giải Pháp CRM,2,Hóa Đơn,5,Học Kế Toán Máy,2,Kế Toán Quản Trị,8,Kiến Thức,4,Kiến thức quản trị,22,Kỹ Năng Lãnh Đạo,15,Lộ Trình Nghề Nghiệp,2,Lương Thưởng,7,Marketing,14,Nghiệp Vụ,2,Nhập Môn Kế Toán,4,Nổi Bật,3,Quản Lý Công Việc,8,Quản Lý Dòng Tiền,9,Quản Lý Điều Hành,30,Quản Trị Dự Án,3,Quản Trị Mục Tiêu,10,Quy Trình Làm Việc,4,Quy Trình Luân Chuyển Chứng Từ,3,Soát Xét BCTC,8,Start up,1,Tài chính - Kế toán,17,Theo Lĩnh Vực Nghề Nghiệp,5,Thuế,19,Tổ Chức Bộ Máy Kế Toán,3,
ltr
item
Cộng Đồng CEO Việt: Hiểu "Vòng Quay Vốn Lưu Động", Cách Tính Vòng Quay Vốn và Quản Phương Pháp Quản Lý Hiệu Quả
Hiểu "Vòng Quay Vốn Lưu Động", Cách Tính Vòng Quay Vốn và Quản Phương Pháp Quản Lý Hiệu Quả
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEipetEbJffChExL-Lr0O0aw_UYUn6Ss1e0Y555w4fY3f9n5ZvGn2mRjC5BrnGW8uqfGPiFRG7NvhuD-UZl81AOm88Mgef9L6upbNs4fDSxCzXH-CTPvCOnrw_T86WjQ-86cHvW43PQ8YVvfoWUPM7nglkfDD1kv6urCXgzKpZWv3lMXpJ0X-yh2IlQU/w400-h188/vong-quay-von-luu-dong.jpg
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEipetEbJffChExL-Lr0O0aw_UYUn6Ss1e0Y555w4fY3f9n5ZvGn2mRjC5BrnGW8uqfGPiFRG7NvhuD-UZl81AOm88Mgef9L6upbNs4fDSxCzXH-CTPvCOnrw_T86WjQ-86cHvW43PQ8YVvfoWUPM7nglkfDD1kv6urCXgzKpZWv3lMXpJ0X-yh2IlQU/s72-w400-c-h188/vong-quay-von-luu-dong.jpg
Cộng Đồng CEO Việt
http://www.congdongceoviet.com/2022/09/hieu-vong-quay-von-luu-ong-cach-tinh.html
http://www.congdongceoviet.com/
http://www.congdongceoviet.com/
http://www.congdongceoviet.com/2022/09/hieu-vong-quay-von-luu-ong-cach-tinh.html
true
479757646342505465
UTF-8
Loaded All Posts Not found any posts XEM TẤT CẢ Xem thêm Reply Cancel reply Delete By Home PAGES POSTS View All RECOMMENDED FOR YOU LABEL ARCHIVE SEARCH ALL POSTS Not found any post match with your request Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share to a social network STEP 2: Click the link on your social network Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy Table of Content